તમને ભોજન પચવામાં તકલીફ થાય છે? ~ Oldtechs.com :: Official Website

a Blog about Home Learning, Circular, Ekam Kasoti, Badli, Result, NMMS, Ghare Shikhiye, Virtual Class, Food Security, Government Schemes, News

JOIN WHATSAPP GROUP FOR LATEST UPDATES.

ads

Sunday, April 10, 2022

તમને ભોજન પચવામાં તકલીફ થાય છે?

 

તમને ભોજન પચવામાં તકલીફ થાય છે?

If you also have this problem, you are taking digestive pills to get better in the stomach quickly, but did you know that taking these pills is not very good. This can invite many illnesses in the future. So if you have difficulty in digesting food for a long time, you can use this little homemade thing which is also said in Ayurveda instead of any pills.


If you are suffering from gas, acidity, indigestion forever, you can adopt these 4 Ayurvedic remedies. In this remedy you have to use only the things that are in your house. But this gas which causes acidity is when you overeat, which makes it difficult to digest food and food is not digested.

If you also have this problem, you are taking digestive pills to get better in the stomach, but did you know that taking these pills is not very good. This can invite many illnesses in the future. So if you have difficulty in digesting food for a long time, you can use this little homemade thing which is also said in Ayurveda instead of any pills.


Yeah Al that sounds pretty crap to me, Looks like BT aint for me either. And excessive hunger. So they eat spicy, spicy, spicy etc., due to which there is no control in eating. And indigestion occurs with increased load in the abdomen. At such times you take Hajma pill which is not good.

Share:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © Oldtechs.com :: Official Website | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com