તમારા અગત્યના ફોટો અને વીડિયો તમારા ફોનમાં તમારા સિવાય કોઈ નહિ જોઈ શકે ... આ એપથી સરળતાથી હાઇડ કરી શકો છો ~ Oldtechs.com :: Official Website

a Blog about Home Learning, Circular, Ekam Kasoti, Badli, Result, NMMS, Ghare Shikhiye, Virtual Class, Food Security, Government Schemes, News

JOIN WHATSAPP GROUP FOR LATEST UPDATES.

ads

Tuesday, April 12, 2022

તમારા અગત્યના ફોટો અને વીડિયો તમારા ફોનમાં તમારા સિવાય કોઈ નહિ જોઈ શકે ... આ એપથી સરળતાથી હાઇડ કરી શકો છો

Calculator Photo Vault is a Vault application that can hide photos, videos and other files in a gallery installed on your phone without knowing what a beautiful calculator looks like and works very well. Your files will be secretly stored in the vault and can only be viewed after entering the numeric PIN on this application's calculator panel.


Vault: With the help of AES encryption algorithms, encrypt content that you do not want to share with others and support file formats, sizes without restrictions, but also take pictures and recording videos.

Download App

Fingerprint Unlock: To provide you with a faster, more secure way to unlock.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © Oldtechs.com :: Official Website | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com