જાણો તમારા મોબાઈલ ફોનની તમામ વિગત હવે માત્ર એક એપ્લીકેશનમાં ~ Oldtechs.com :: Official Website

a Blog about Home Learning, Circular, Ekam Kasoti, Badli, Result, NMMS, Ghare Shikhiye, Virtual Class, Food Security, Government Schemes, News

JOIN WHATSAPP GROUP FOR LATEST UPDATES.

ads

Friday, April 15, 2022

જાણો તમારા મોબાઈલ ફોનની તમામ વિગત હવે માત્ર એક એપ્લીકેશનમાં


Discover plenty of under-used features that can make your life easier and make you a smart user of your phone. Did you know that you can use BLE, WiFi, USB And share your internet with others - you can charge your mobile from another mobile if your battery doesn't run out - no location The internet doesn't use GM Flan Gym apps to find your location - no Don't miss out on history.


Starting by automating daily tasks, effort reduction approaches, tricks that help use smart ways effectively, etc. are shown in text and video formats for better understanding.

Download App

Learn to use your phone not just as a phone, but as a real smart phone. The best part is that you can also use this app in offline flight flight mode.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © Oldtechs.com :: Official Website | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com